0533 658 62 70 - 0212 634 71 11
Üyelik Sözleşmesi
Üyelik Sözleşmesi
 • Üyelik Sözleşmesi toptangiyimal.com ÜYELİK SÖZLEŞMESİNE hoşgeldiniz. Bu sözleşme, sitemizdeki hizmetlerden faydalanabilmeniz ve GÜVENLİ TİCARET VE ÖDEME SİSTEMİ’ ni kullanabilmeniz için gerekli kurallar ve koşulları içermektedir. SİTEMİZE ÜYE OLARAK VE İŞLEM YAPARAK KULLANICI SÖZLEŞMESİNİ OKUDUĞUNUZU, İÇERİĞİNİ ANLADIĞINIZI VE HÜKÜMLERİNİ KABUL ETTİĞİNİZİ VE ONAYLADIĞINIZI KABUL VE BEYAN ETMİŞ OLUYORSUNUZ.

   

   

   

  1. Taraflar İşbu sözleşme ve sözleşmeyle atıfta bulunulan ve sözleşmenin ayrılmaz bir parçası olan belgelerden ve eklerden ( EK-1 Güvenli Ticaret ve Ödeme Sistemi, EK-2 Gizlilik Politikası) oluşan işbu

   www.toptangiyimal.com

   Kullanıcı Sözleşmesi, www.toptangiyimal.com sitesine üye olan Kullanıcı arasında Kullanıcının www.toptangiyimal.com sitesine üye olması amacıyla sözleşmenin ilgili sitenin bulunduğu elektronik ortamda kullanıcı tarafından onaylanması anında akdedilmiş ve karşılıklı olarak yürürlülüğe girmiştir. Kullanıcı, www.toptangiyimal.com sitesine üye olarak, işbu sözleşmenin tamamını okuduğunu, içeriğini bütünü ile anladığını ve tüm hükümlerini kabul ettiğini ve onayladığını kabul ve beyan eder.

   

   

   

  1. Tanımlar www.toptangiyimal.com. Kullanıcı: www.toptangiyimal.com sitesine üye olan ve www.toptangiyimal.comadresinde sunulan hizmetlerden işbu sözleşmede belirtilen koşullar dahilinde yararlanan kişiler. Alıcı: www.toptangiyimal.comadresinde sunulan hizmetleri kullanmak suretiyle "satıcı" tarafından satıma arz edilen mal ve hizmetleri satın alan "kullanıcı" Satıcı: toptangiyimal.comSite: www.toptangiyimal.com isimli alan adından ve bu alan adına bağlı alt alan adlarından oluşan web sitesi. toptangiyimal Hizmetleri (Kısaca "Hizmet"): "Site" içerisinde "kullanıcılar"ın işbu sözleşme içersinde tanımlı olan iş ve işlemlerini gerçekleştirmelerini sağlamak amacıyla "toptangiyimal" tarafından ortaya konulan uygulamalar. "toptangiyim", "site" içerisinde ortaya konulan uygulamalar üzerinde "kullanıcı" ların işbu sözleşme içerisinde tanımlı olan iş ve işlemleri daha etkin şekilde gerçekleştirebilmelerini sağlamak üzere dilediği zaman "hizmet" lerinde değişiklikler ve/veya uyarlamalar yapabilir. "ucuzgiyin" tarafından yapılan bu değişiklikler ve/veya uyarlamalarla ilgili "kullanıcılar" ın uymakla yükümlü olduğu kural ve koşullar "toptangiyim" tarafından ilgili "hizmet"in kullanımıyla ilgili açıklamaların bulunduğu web sayfasından "kullanıcı" lara duyurulur. Güvenli Ticaret ve Ödeme Sistemi: "Alıcı" ve "satıcı" arasında akdedilmiş olan satış akdinin "ödemeye" ilişkin kısmının ifa edilmesine yönelik olarak işbu sözleşmede belirtilen koşullar dahilinde "ucuzgiyin" tarafından sağlanan finansal hizmeti. Güvenli Hesap: "Güvenli Ticaret ve Ödeme Sistemi" hizmetinin ifa edilmesi için "ucuzgiyin" tarafından yönetilen banka nezdindeki hesap.

   

   

   

  1. Sözleşmenin Konusu ve Kapsamı İşbu sözleşmenin konusu, "site" de sunulan hizmetlerin, bu hizmetlerden yararlanma şartlarının ve tarafların hak ve yükümlülüklerinin tespitidir. İşbu sözleşmenin kapsamı işbu sözleşme ve ekleri ile site içerisinde yer alan kullanıma, üyeliğe ve hizmetlere ilişkin "toptangiyimal" tarafından yapılmış olan bilcümle uyarı, yazı ve açıklama gibi beyanlardır. "Kullanıcı", işbu sözleşme hükümlerini kabul etmekle, site içinde yer alan kullanıma, üyeliğe ve hizmetlere ilişkin "toptangiyimal" tarafından açıklanan her türlü beyanı da kabul etmiş olmaktadır. Kullanıcı bahsi geçen beyanlarda belirtilen her türlü hususa uygun olarak davranacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.

   

   

   

  1. Üyelik ve "Hizmet" Kullanımı Şartları

   

   

   

  1. a) Üyelik "site"nin ilgili bölümünden kullanıcı olmak isteyen kişi tarafından "site"ye üye olmak için gerekli kimlik bilgilerinin verilmesi, kimlik bilgilerinin doğruluğunun onaylanması, bilgilerin gönderilmesi suretiyle kayıt işleminin yaptırılması ve "toptangiyimal" tarafından kayıt işleminin onaylanması ile tamamlanır. Üyelik işlemi tamamlanmadan işbu sözleşmede tanımlanan "kullanıcı" olma hak ve yetkisine sahip olunamaz.

   

   

   

  1. b) "Site"ye üye olabilmek için reşit olmak ve "toptangiyimal" tarafından işbu sözleşmenin 5.2 maddesi uyarınca geçici olarak üyelikten uzaklaştırılmış veya üyelikten süresiz yasaklanmış olmamak gerekmektedir. Reşit olmayan veya yukarıda belirtildiği gibi "toptangiyimal" tarafından işbu sözleşmenin 5.2 maddesi uyarınca geçici olarak üyelikten uzaklaştırılmış veya üyelikten süresiz yasaklanmış olan kişilerin site kayıt işlemlerini tamamlamış olmaları site üyesi olmaları sonucunu doğurmayacaktır.

   

   

   

  1. Hak ve Yükümlülükler

   

   

   

  5.1. Kullanıcının Hak ve Yükümlülükleri

   

   

   

  1. a) "Kullanıcı", üyelik prosedürlerini yerine getirirken, "site"nin hizmetlerinden faydalanırken ve "site"deki hizmetlerle ilgili herhangi bir işlemi yerine getirirken işbu sözleşme içerisinde yer alan tüm şartlara, "site"nin ilgili yerlerinde belirtilen kurallara ve yürürlükteki tüm mevzuata uygun hareket edeceğini, yukarıda belirtilen tüm şart ve kuralları anladığını ve onayladığını kabul eder.

   

   

   

  1. b) "Kullanıcı", "ucuzgiyin" in yürürlükteki emredici mevzuat hükümleri gereğince resmi makamlara açıklama yapmakla yükümlü olduğu durumlar içersinde, resmi makamlarca usulü dairesinde bu bilgilerin talep edilmesi halinde kullanıcılara ait gizli/özel/ticari bilgileri resmi makamlara açıklamaya yetkili olacağını ve bu sebeple kendisinden her ne nam altında olursa olsun tazminat talep edilemeyeceğini kabul eder.

   

   

   

  1. c) "Kullanıcı" ların, "ucuzgiyin" tarafından sunulan hizmetlerden yararlanabilmek amacıyla kullandıkları sisteme erişim araçlarının (kullanıcı ismi, şifre v.b) güvenliği, saklanması, üçüncü kişilerin bilgisinden uzak tutulması, kullanılması durumlarıyla ilgili hususlar tamamen "kullanıcı" ların sorumluluğundadır. "Kullanıcı" ların, sisteme giriş araçlarının güvenliği, saklanması, üçüncü kişilerin bilgisinden uzak tutulması, kullanılması gibi hususlardaki tüm ihmal ve kusurlarından dolayı "kullanıcı" ların ve/ veya üçüncü kişilerin uğradığı veya uğrayabileceği zararlardan "ucuzgiyin" in doğrudan veya dolaylı herhangi bir sorumluluğu yoktur.

   

   

   

  1. d) "Kullanıcı" lar "site" dahilinde kendileri tarafından sağlanan bilgilerin ve içeriklerin doğru ve hukuka uygun olduğunu kabul ve taahhüt etmektedirler. "toptangiyimal", "Kullanıcı"l ar tarafından "toptangiyimal.com" a iletilen veya "site" üzerinden kendileri tarafından yüklenen, değiştirilen ve sağlanan bilgilerin ve içeriklerin doğruluğunu araştırma; bu bilgi ve içeriklerin güvenli, doğru ve hukuka uygun olduğunu taahhüt ve garanti etmekle yükümlü ve sorumlu olmadığı gibi söz konusu bilgi ve içeriklerin yanlış veya hatalı olmasından dolayı ortaya çıkacak hiçbir zarardan da sorumlu tutulamaz.

   

   

   

  1. e) "Kullanıcı" lar, "ucuzgiyin.com" un yazılı onayı olmadan işbu sözleşmeyi veya bu sözleşmenin kapsamındaki hak ve yükümlülüklerini kısmen veya tamamen herhangi bir üçüncü kişiye devredemez.

   

   

   

  1. f) "toptangiyimal" in sunduğu hizmetlerden yararlananlar ve "site" yi kullananlar, yalnızca hukuka uygun amaçlarla "site" üzerinde işlem yapabilirler. "Kullanıcı" ların, "site" dahilinde yaptığı her işlem ve eylemdeki hukuki ve cezai sorumluluk kendilerine aittir. Her "kullanıcı", "toptangiyimal" ve/veya başka bir üçüncü şahsın ayni veya şahsi haklarına, malvarlığına tecavüz teşkil edecek nitelikteki "site" dahilinde bulunan resimleri, metinleri, görsel ve işitsel imgeleri, video klipleri, dosyaları, veritabanları, katalogları ve listeleri çoğaltmayacağını, kopyalamayacağını, dağıtmayacağını, işlemeyeceğini, gerek bu eylemleri ile gerekse de başka yollarla " toptangiyimal " ile doğrudan ve/veya dolaylı olarak rekabete girmeyeceğini kabul ve taahhüt etmektedir. "Kullanıcı" ların işbu sözleşme hükümlerine ve hukuka aykırı olarak gerçekleştirdikleri "site" üzerindeki faaliyetler nedeniyle üçüncü kişilerin uğradıkları veya uğrayabilecekleri zararlardan dolayı " toptangiyimal " doğrudan ve/veya dolaylı olarak hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

   

   

   

  1. g) "Site"de "kullanıcılar" da dahil olmak üzere üçüncü kişiler tarafından sağlanan hizmetlerden ve yayınlanan içeriklerden dolayı "" toptangiyimal in , " toptangiyimal " çalışanlarının ve yöneticilerinin sorumluluğu bulunmamaktadır. Herhangi bir üçüncü kişi tarafından sağlanan ve yayınlanan bilgilerin, içeriklerin, görsel ve işitsel imgelerin doğruluğu ve hukuka uygunluğunun taahhüdü bütünüyle bu eylemleri gerçekleştiren kişilerin sorumluluğundadır. " toptangiyimal ", "kullanıcı" lar da dahil olmak üzere üçüncü kişiler tarafından sağlanan hizmetlerin ve içeriklerin güvenliğini, doğruluğunu ve hukuka uygunluğunu taahhüt ve garanti etmemektedir.

   

   

   

  1. h) Kullanıcılar sitede ürünlerin alış ile ilgili işlemlerinde güvenli ticaret ödeme sistemini kullanmak zorundadırlar.

   

   

   

  5.1.1. Alıcıların Hak ve Yükümlülükleri

   

   

   

  1. a) "Alıcı", sergilenen herhangi bir ürünü sipariş vermek suretiyle, ürün açıklaması ile beraber "satıcı" tarafından belirlenmiş satış şartlarını ve usullerini de kabul etmiş sayılır.

   

   

   

  1. b) "Alıcı", "site"de "satıcı"lar tarafından satıma arz edilen ürünlerin ayıplı olup olmaması, yasaklı ürünlerden olup olmaması, niteliği, orjinalliği, ürünün tanıtımında kullanılan yazılı ve/veya görüntülü açıklamaların doğruluğu ve tamlığı da dahil olmak üzere ürünün aslı ile ilgili hiçbir konu hakkında " toptangiyimal " in bilgi sahibi olmadığı ve olması gerekmediğini ve bunları taahhüt ve garanti etmek yükümlülüğü bulunmadığını kabul ve beyan eder.

   

   

   

  5.1.2. Satıcıların Hak ve Yükümlülükleri

   

   

   

  1. a) "Satıcı" sitede satıma arz ettiği ürünün/ürünlerin mülkiyetinin kendisine ait olduğunu ve ürünün/ürünlerin kendisi tarafından satılmasına karşı herhangi bir hukuki veya diğer engel bulunmadığını kabul ve taahhüt eder. "Satıcı" satıma arz ettiği ürünün/ürünlerin, satışı yasak ürünler de dâhil olmak üzere işbu sözleşme hükümlerince belirlenen veya "site"nin belirli yerlerinde belirtilen "site"nin ve "site"de sunulan hizmetlerin kullanımına ilişkin kurallara ve üyeliğe ilişkin koşullara aykırı olmadığını ve yürürlükteki tüm mevzuata uygun olduğunu kabul ve taahhüt eder. Satıcı sitede sergilenen ürünlerin tüm hukuki sorumluğunun kendisine ait olduğunu toptangiyimal ın ürün arzı ve satışı konusunda, hiçbir sıfat altında kendisiyle doğrudan ve dolaylı ilişki içinde olmadığını kabul eder.

   

   

   

  1. b) "Satıcı", "site"de satıma arz edeceği ürünü, satma hak ve yetkisine sahiptir. "Satıcı", "alıcı"nın ürün bedelini ödemeyi kabul etmesi ve "güvenli hesaba" parayı göndermesi halinde "alıcı" ya ürünün satışını gerçekleştireceğini kabul ve taahhüt eder.

   

   

   

  1. c) "Satıcı"nın, "site"de satışa arz ettiği ürünlerin yasaklı ürünlerden olmamasından, ürünün yaratılmasının, satılmasının, dağıtılmasının veya herhangi bir şekilde "site"de satışa arzına ilişkin bir fiilde bulunulmasının yürürlükteki herhangi bir düzenlemeye aykırı olmasından dolayı doğabilecek herhangi bir sorumluluğa karşı tek sorumlu olacağını, "satıcı" kabul ve beyan eder.

   

   

   

  1. d) İşbu sözleşme kapsamında ve "site" kuralları doğrultusunda, "alıcı" nın üzerine düşen yükümlülükleri yerine getirmemesi durumunda, "satıcı" kendi iradesi ile ve "alıcı" ya karşı bir ek yükümlülük ve sorumluluk altına girmeden, "alıcı" nın siparişini iptal etme hakkına sahiptir.

   

   

   

  1. e) "Satıcı", "alıcı"ya karşı işbu sözleşme uyarınca ürünü zamanında, hasarsız, ve "site"de belirttiği niteliklere uygun ve ayıptan ari olarak göndereceğini ve teslimini sağlayacağını; ürünün "alıcı" ya satımı, mülkiyetinin ve ilgili haklarının devri ile yükümlülüklerin sadece kendisine ait olduğunu kabul eder.

   

   

   

  5.2. toptangiyimal.com un Hak ve Yükümlülükleri

   

   

   

  1. a) " toptangiyimal ", "site" de sunulan hizmetleri ve içerikleri her zaman değiştirebilme ve silme hakkını saklı tutmaktadır. " toptangiyimal ", bu hakkını hiçbir bildirimde bulunmadan ve önel vermeden kullanabilir. "Kullanıcı" lar, " toptangiyimal " in talep ettiği değişiklik ve/veya düzeltmeleri ivedi olarak yerine getirmek zorundadırlar. " toptangiyimal " tarafından talep edilen değişiklik ve/veya düzeltme istekleri gerekli görüldüğü takdirde " toptangiyimal " tarafından yapabilir. " toptangiyimal " tarafından talep edilen değişiklik ve/veya düzeltme taleplerinin, kullanıcılar tarafından zamanında yerine getirilmemesi sebebiyle doğan veya doğabilecek zararlar, hukuki ve cezai sorumluluklar tamamen kullanıcılara aittir

   

   

   

  1. b) " toptangiyimal ", "site"de yer alan "kullanıcı" bilgilerini veya üyeliğe ilişkin "kullanıcı" bilgilerini, "kullanıcı" güvenliği, kendi yükümlülüğünü ifa ve bazı istatistiki değerlendirmeler için dilediği biçimde kullanabilir. Bunları bir veritabanı üzerinde tasnif edip muhafaza edebilir.

   

   

   

  1. c) toptangiyimal, "site"nin işleyişine, genel kurallarına, genel ahlak kurallarına aykırı ve " toptangiyimal " tarafından kabul edilmesi mümkün olmayan mesajları, içerikleri istediği zaman ve şekilde erişimden kaldırabilir; " toptangiyimal " bu mesaj ve içeriği giren "kullanıcı" nın üyeliğine herhangi bir ihbar yapmadan son verebilir.

   

   

   

  1. d) Kullanıcılar ve toptangiyimal hukuken bağımsız taraflardır. Aralarında ortaklık, temsilcilik veya işçi-işveren ilişkisi yoktur. Bu sözleşmenin onaylanması ve uygulanması sonucunda, ortaklık, temsilcilik veya işçi-işveren ilişkisi doğmaz

   

   

   

  1. Yasaklı Ürünler "Site"de yürürlükteki ithalat mevzuatı ve rejimine, gümrük kanunu, mevzuatı ve rejimine aykırı olarak, gümrük işlemine tabi tutulmaksızın Türkiyeye giriş yapmış ürünlerin sergilenmesi ve satışı yasaktır.

   

   

   

  1. Hizmetler " toptangiyimal " "site"de, "kullanıcı" ların "site"nin işleyişiyle ilgili beklentilerini karşılayacak, işbu sözleşme ile kapsamı ve içeriği belirlenen "hizmet"leri "kullanıcı" lara sağlayacaktır. " toptangiyimal " tarafından verilen hizmetlerin temelinde "site" aracılığıyla "kullanıcı" lar arasında yapılan işlemlerin güvenli ödeme altyapısını sağlamak bulunmaktadır.

   

   

   

  7.1. Güvenli Ticaret ve Ödeme Sistemi " toptangiyimal ", alım-satım işleminde ürün bedelinin ödenmesi aşamasında, "alıcı" ve "satıcı"ya "güvenli ticaret ve ödeme sistemi" adında bir ödeme yönetimi "hizmeti" sunmaktadır. "Güvenli ticaret ve ödeme sistemi"ne ilişkin ayrıntılı bilgi işbu sözleşmenin EK-2 bölümünde yer almaktadır.

   

   

   

  7.2. Ek Hizmetler "Kullanıcı"lar, yukarıda sayılan "hizmet"lere ek olarak aşağıda sayılan ek "hizmet"lerden, ek "hizmet"lere ilişkin toptangiyimal tarafından belirlenen ücretleri ödemeleri halinde faydalanabilirler.

   

   

   

  1) Yerinde Sunum Servisi

   

   

   

  2) Teslimde Ödeme Servisi " toptangiyimal " yukarıdakilere ek olarak başka ek "hizmet"ler tanımlayabilir; "kullanıcı"lar bu ek "hizmet"lerden " toptangiyimal " tarafından belirlenen ücretleri ödemeleri halinde faydalanabilirler.

   

   

   

  1. Ücretlendirme " toptangiyimal ", ek "hizmet"lerle ilgili "hizmet" ücretlerini "site"nin yardım bölümünde ilan edecektir. "Hizmet" ücretlerine ilişkin değişiklikler, değişiklik ilan edildikten 7 gün sonra geçerlilik kazanacak ve ücretle ilgili bir kampanyanın bulunması halinde kampanyanın sona erme tarihine kadar geçerli olacaktır. "Site"de aksi belirtilmediği takdirde, "site"deki "hizmet"ler karşılığı alınacak bütün ücretler Yeni Türk Lirası (YTL) olarak hesaplanacak ve tahsil edilecektir

   

   

   

  1. Gizlilik Politikası " toptangiyimal ", "site"de "kullanıcı" larla ilgili bilgileri işbu sözleşmenin EK-3 bölümünde yer alan ve sözleşmenin ayrılmaz bir parçası olan Gizlilik Politikası kapsamında kullanabilir. " toptangiyimal " "kullanıcı" lara ait gizli bilgileri işbu sözleşmenin 5.1. maddesinde belirtilen durumlar haricinde üçüncü kişi ve kurumlara kullandırılmaz.

   

   

   

  1. Diğer Hükümler

   

   

   

  10.1. Fikri Mülkiyet Hakları

   

   

   

  1. a) "Site"nin (tasarım, metin, image, html kodu ve diğer kodlar da dahil ve fakat bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla) tüm elemanları ("toptangiyimal " nin telif haklarına tabi çalışmalar) " toptangiyimal " ye ait ve/veya " toptangiyimal " tarafından üçüncü bir kişiden alınan lisans hakkı altında kullanılmaktadır. "Kullanıcı" lar, " toptangiyimal " hizmetlerini, " toptangiyimal " bilgilerini ve " toptangiyimal " in telif haklarına tabi çalışmalarını yeniden satamaz, paylaşamaz, dağıtamaz, sergileyemez veya başkasının "toptangiyimal" in hizmetlerine erişmesine veya kullanmasına izin veremez, aksi takdirde lisans verenler de dahil üçüncü kişilerin uğradıkları zararlardan dolayı " toptangiyimal " den talep edilen tazminat miktarını, mahkeme masrafları ve avukatlık ücreti de dahil olmak üzere karşılamakla yükümlü olacaklardır. "Kullanıcı" lar " toptangiyimal " in telif haklarına tabi çalışmalarını çoğaltamaz, dağıtamaz veya bunlardan türemiş çalışmalar yapamaz veya hazırlayamaz.

   

   

   

  1. b) " toptangiyimal " in; " toptangiyimal " "hizmet" leri, " toptangiyimal " bilgileri, "toptangiyimal" telif haklarına tabi çalışmaları, " toptangiyimal " ticari markaları, " toptangiyimal " ticari görünümü veya "site" vasıtasıyla sahip olduğu her tür maddi ve fikri mülkiyet hakları da dahil tüm malvarlığı, ayni ve şahsi hak, ticari bilgi ve know-how a yönelik tüm hakları saklıdır.

   

   

   

  10.2. Sözleşme Değişiklikleri " toptangiyimal ", tamamen kendi takdirine bağlı ve tek taraflı olarak işbu sözleşmeyi uygun göreceği herhangi bir zamanda "site"de ilan ederek değiştirebilir. İşbu sözleşmenin değişen hükümleri, ilan edildikleri tarihte geçerlilik kazanacak, geri kalan hükümler aynen yürürlükte kalarak hüküm ve sonuçlarını doğurmaya devam edecektir. İşbu sözleşme, "kullanıcı" nın tek taraflı beyanları ile değiştirilemez.

   

   

   

  10.3. Mucbir Sebepler Hukuken mücbir sebep sayılan tüm durumlarda, "toptangiyimal" işbu sözleşme ile belirlenen edimlerinden herhangi birini geç veya eksik ifa etme veya ifa etmeme nedeniyle yükümlü değildir. Bu ve bunun gibi durumlar, "toptangiyimal" için, gecikme, eksik ifa etme veya ifa etmeme veya temerrüt addedilmeyecek veya bu durumlar için "toptangiyimal" den herhangi bir nam altında tazminat talep edilemeyecektir. "Mücbir sebep" terimi, doğal afet, isyan, savaş, grev, iletişim sorunları, altyapı ve internet arızaları, elektrik kesintisi ve kötü hava koşulları da dahil ve fakat bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla ilgili tarafın makul kontrolü haricinde ve "toptangiyimal" in gerekli özeni göstermesine rağmen önleyemediği kaçınılamayacak olaylar olarak yorumlanacaktır.

   

   

   

  10.4. Uygulanacak Hukuk ve Yetki İşbu sözleşmenin uygulanmasında, yorumlanmasında ve bu sözleşme dahilinde doğan hukuki ilişkilerin yönetiminde Türk Hukuku uygulanacaktır. İşbu sözleşmeden dolayı doğan veya doğabilecek her türlü ihtilafın hallinde İstanbul Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir.

   

   

   

   

   

  10.5. Sözleşmenin Feshi İşbu sözleşme "kullanıcı" "site"ye üye olduğu sürece yürürlükte kalacak ve taraflar arası hüküm ve sonuçlarını doğurmaya devam edecek, "kullanıcı" nın üyelik süresinin dolması geçici veya kalıcı olarak üyeliğinin durdurulması hallerinde sona ermiş sayılacaktır. "toptangiyimal", "kullanıcı" ların işbu sözleşme, ekleri, site içinde yer alan kullanıma, üyeliğe ve hizmetlere ilişkin benzeri kuralları ihlal etmeleri durumunda ve özellikle aşağıda sayılan hallerde sözleşmeyi tek taraflı olarak feshedebilecek ve "kullanıcı" lar fesih sebebiyle "toptangiyimal" nin uğradığı tüm zararları tazmin etmekle yükümlü olacaktır.

   

   

   

  1. a) "Kullanıcılar" ın, herhangi bir yöntem kullanarak sitenin işleyişini manipüle edecek davranışlarda bulunması

   

   

   

  1. b) "Kullanıcı" nın kendisi için oluşturulmuş kullanıcı profilini başkasına devretmesi veya kullanıma açması

   

   

   

  1. c) Kullanıcının üçüncü kişilerin haklarına tecavüz eden ve/veya etme tehlikesi bulunan fillerde bulunması

   

   

   

  1. Sözleşmenin Ekleri

   

   

   

  EK-1 GÜVENLİ TİCARET ve ÖDEME SİSTEMİ

   

   

   

  EK-2 GİZLİLİK POLİTİKASI

   

Image
Sepete Git Siparişi Tamamla

Sepete Git